Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945)
Tác giả: Nguyễn Sáng Năm phát hành: 02/9/1975
Tranh ghép bằng tem : Bác Hồ đọc báo nhân dân
Tác giả: Đỗ Lệnh Tuấn Năm phát hành: 2020
Tranh ghép bằng tem: Bác Hồ vẫy chào
Tác giả: Năm phát hành: 2020
Tranh ghép bằng tem: Bác Hồ ngồi ghế
Tác giả: Năm phát hành: 2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh (in đè)
Tác giả: Nguyễn Sáng Năm phát hành: 1954
Chủ tịch Hồ Chí Minh (in đè)
Tác giả: Nguyễn Sáng Năm phát hành: 1954
Kỷ niệm 67 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 1957)
Tác giả: Ngô Tôn Đệ Năm phát hành: 01/12/2004
Kỷ niệm 70 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 1960)
Tác giả: Nguyễn Thế Vinh Năm phát hành: 01/12/2004
Kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập nước
Tác giả: Bùi Trang Chước, Lê Phả Năm phát hành: 06/6/1974
G. Ti-tốp sang thăm Việt Nam
Tác giả: Trần Lương, Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 1954
Đấu tranh thống nhất
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 1954
Kỷ niệm 75 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 01/12/2004
Lãnh tụ
Tác giả: Nguyễn Thế Vinh, Trần HuyKhánh Năm phát hành: 02/9/1975
Làm theo lời Bác Hồ dạy
Tác giả: Trần Huy Khánh Năm phát hành: 02/9/1975
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (03/02/1930 - 1970)
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 1954
Kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 1970)
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 06/6/1974
Kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập nước (02/9/1945 - 1970)
Tác giả: Trần Huy Khánh, Nguyễn Thế Hùng, Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 06/6/1974
Kỷ niệm 81 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch
Tác giả: Bùi Trang Chước Năm phát hành: 06/6/1974
Kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1931 - 1971)
Tác giả: Huỳnh Văn Gấm Năm phát hành: 1954
Kỷ niệm 85 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 06/6/1974
Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 1954
Kỷ niệm lần thứ 60 Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại
Tác giả: Trần Huy Khánh, Trần Ngọc Uyển Năm phát hành: 06/6/1974
Kỷ niệm 88 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch
Tác giả: Trần Lương, Đặng Quý Quyền, Đỗ Việt Tuấn Năm phát hành: 06/6/1974
Kỷ niệm ngày 19/8 và 02/9
Tác giả: Đỗ Việt Tuấn Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 02/9/1975
Năm Quốc tế thiếu nhi 1979
Tác giả: Trần Ngọc Uyển Năm phát hành: 02/9/1975
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Tác giả: Trần Huy Khánh Năm phát hành: 1954
Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (tem quân đội)
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ Năm phát hành: 1954
Tết trồng cây
Tác giả: Trần Huy Khánh Năm phát hành: 02/9/1975
Ngày môi trường thế giới (05/6/1982)
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Thị Sâm Năm phát hành: 02/9/1975
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V (bộ 1)
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ, Nguyễn Hiệp Năm phát hành: 1954
Xem tất cả