Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Trẻ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: UBND Thành phố Hà Nội
NPH: Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
NPH: Khoa học xã hội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III
NPH: Từ điển Bách Khoa
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
NPH: Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả:
NPH: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: GS.TS. Võ Khánh Vinh (Chủ biên)
NPH: Khoa học xã hội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả:
NPH: Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Phạm Xanh
NPH: Chính trị Quốc gia
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: TS. Hoàng Xuân Bình
NPH: Thông tin và Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Phạm Quý Thọ
NPH: Thông tin và Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hoàng Thị Thanh Dung (Chủ biên)
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nhiều tác giả
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ban Quản lý Các dự án nông nghiệp
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
NPH: Lao Động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Hùng Minh Phương
NPH: Đại học Quốc Gia TPHCM
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Võ Văn Sen
NPH: Đại học Quốc Gia TPHCM
Năm phát hành:
Xem sách
1 2 3 4 5