Tác giả: GS. Đinh Xuân Lâm (Chủ biên)
NPH: NXB Thông tin và Truyền Thông và Chính trị quốc gia Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hiếu Minh,Tạ Huy Long,Huyền Trang,Dương Trung Quốc
NPH: Kim Đồng
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Viện Nghiên Cứu Hán Nôm
NPH: Hồng Đức
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: B.s.: Duy Đức (ch.b.), Đỗ Chí, Chính Hữu...
NPH: Công an nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Đào Duy Anh
NPH: Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nguyễn Như Mai,Nguyễn Quốc Tín,Nguyễn Huy Thắng
NPH: Kim Đồng
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Lê Thành Khôi
NPH: Thế giới
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
NPH: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả:
NPH: Chính trị Quốc gia
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trường Chinh
NPH: Quân đội nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả:
NPH: Quân đội nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hồng Thịnh, Thùy Dung, Thuận Yến: biên soạn
NPH: Khoa học xã hội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Đinh Xuân Lâm: chủ biên
NPH: NXB Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Nhu: chủ biên
NPH: NXB Trẻ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Mạnh Thường
NPH: NXB Hà Nội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ánh Dương: chủ biên
NPH: Thanh niên
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ánh Dương: chủ biên, Lương Khoa
NPH: Thanh niên
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ánh Dương: Biên soạn
NPH: Thanh niên
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Tuyển chọn và hệ thống: Vũ Đình Quyền
NPH: Hồng Đức
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Vũ Kim Yến: sưu tầm và biên soạn
NPH: Văn hóa - Thông tin
Năm phát hành:
Xem sách
1 2 3 4 5