Tác giả: Bộ Thông Tin và Truyền thông
Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2019
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 20 cuốn
Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Sách Trắng) là ấn phẩm uy tín của Bộ Thông tin và Truyền thông được công bố thường niên nhằm đáp ứng yêu cầu mới về thông tin, phục vụ việc xây dựng các chiến lược, chương trình, đề án liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông, chính phủ điện tử, cũng như yêu cầu của các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân. Lần đầu tiên, Sách Trắng 2019 đã cung cấp thông tin về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông; Báo chí, truyền thông. Các số liệu trong Sách Trắng được tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; các cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin và các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Số liệu thống kê trong Sách Trắng phản ánh hiện trạng phát triển công nghệ thông tin và truyền thông cập nhật đến 31/12/2018. Riêng thông tin số liệu về các văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đến ngày 30/11/2019. 
Giá: 123,750 đ -25%
165,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2019
Tác giả:  Bộ Thông Tin và Truyền thông Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : Bộ Thông Tin và Truyền thông
Còn trong kho : 20 cuốn
123,750 đ -25%
165,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Sách Trắng) là ấn phẩm uy tín của Bộ Thông tin và Truyền thông được công bố thường niên nhằm đáp ứng yêu cầu mới về thông tin, phục vụ việc xây dựng các chiến lược, chương trình, đề án liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông, chính phủ điện tử, cũng như yêu cầu của các nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân. Lần đầu tiên, Sách Trắng 2019 đã cung cấp thông tin về tất cả các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông; Báo chí, truyền thông. Các số liệu trong Sách Trắng được tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; các cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin và các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Số liệu thống kê trong Sách Trắng phản ánh hiện trạng phát triển công nghệ thông tin và truyền thông cập nhật đến 31/12/2018. Riêng thông tin số liệu về các văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đến ngày 30/11/2019. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Cuốn sách đầy đủ thông tin cần thiết.
back to top