Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Cương - TS. Phạm Thị Anh Lê
Lý thuyết cơ sở dữ liệu - Quan hệ và Ứng dụng
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 277 cuốn
Cuốn sách giới thiệu các khái niệm cơ bản, các nguyên lý có tính nền tảng của việc tổ chức và sử dụng cơ sở dữ liệu. Cụ thể hơn, nội dung cuốn sách làm rõ các mô hình hóa cơ sở dữ liệu, trên cơ sở đó nhấn mạnh những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế cơ sở dữ liệu, đồng thời trình bày khá chi tiết về các ngôn ngữ, chức năng cơ bản mà các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho các lớp người dùng Chương 1 : Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu Chương 2 : Mô hình thực thể liên kết Chương 3 : Mô hình dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 4 : Ngôn ngữ SQL Chương 5 : Hệ cơ sở dữ liệu phân tán Chương 6 : Hệ cơ sở dữ liệu NOSQL Chương 7 : An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu 
Giá: 63,750 đ -25%
85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Lý thuyết cơ sở dữ liệu - Quan hệ và Ứng dụng
Tác giả:  TS. Nguyễn Ngọc Cương - TS. Phạm Thị Anh Lê Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : TS. Nguyễn Ngọc Cương - TS. Phạm Thị Anh Lê
Còn trong kho : 277 cuốn
63,750 đ -25%
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách giới thiệu các khái niệm cơ bản, các nguyên lý có tính nền tảng của việc tổ chức và sử dụng cơ sở dữ liệu. Cụ thể hơn, nội dung cuốn sách làm rõ các mô hình hóa cơ sở dữ liệu, trên cơ sở đó nhấn mạnh những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế cơ sở dữ liệu, đồng thời trình bày khá chi tiết về các ngôn ngữ, chức năng cơ bản mà các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho các lớp người dùng Chương 1 : Khái quát về các hệ cơ sở dữ liệu Chương 2 : Mô hình thực thể liên kết Chương 3 : Mô hình dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 4 : Ngôn ngữ SQL Chương 5 : Hệ cơ sở dữ liệu phân tán Chương 6 : Hệ cơ sở dữ liệu NOSQL Chương 7 : An toàn dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top