Tác giả: KTS Trần Công Thanh
Xúc tiến hội nhập kinh tế cộng đồng Asean
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 69 cuốn
Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên 3 trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội. Năm 2015, Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập với mục tiêu trở thành: - Một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; - Một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; - Một khu vực phát triển kinh tế đồng đều, nhất là thực hiện có hiệu quả Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI); - Một khu vực ASEAN hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế  toàn cầu.  Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, đất nước chúng ta đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Giá: 26,250 đ -25%
35,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Xúc tiến hội nhập kinh tế cộng đồng Asean
Tác giả:  KTS Trần Công Thanh Loại sách: Kinh doanh
Phát hành bởi : NXB Thông tin & Truyền thông
Tác giả : KTS Trần Công Thanh
Còn trong kho : 69 cuốn
26,250 đ -25%
35,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên 3 trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội. Năm 2015, Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập với mục tiêu trở thành: - Một thị trường duy nhất và một cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; - Một khu vực kinh tế có sức cạnh tranh cao; - Một khu vực phát triển kinh tế đồng đều, nhất là thực hiện có hiệu quả Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI); - Một khu vực ASEAN hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế  toàn cầu.  Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, đất nước chúng ta đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top