Trang chủ  >  Thành tựu ngành xuất bản  >  Triển lãm Sách
Tác giả: Báo Nhân Dân
NPH: Lao động - Xã hội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: ĐInh Xuân Dũng, Ngô Trần Ái (Đồng Chủ biên)
NPH: Giáo dục Việt Nam
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
NPH: Từ điển Bách Khoa
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Đỗ Nhật Nam
NPH: Lao động
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ngô Thị Phú Bình
NPH: Kim Đồng
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Hội Xuất bản Việt Nam
NPH: Thông tin - Truyền thông
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh
NPH: Trẻ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Băng Thanh (sưu tập và giới thiệu)
NPH: Phụ nữ
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: GS. Phan Huy Lê (Chủ biên)
NPH: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, TS. Đinh Quang Ty, TS. Lê Minh Nghĩa (đồng chủ biên)
NPH: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Trung tâm nghiên cứu kinh thành
NPH: Khoa học xã hội
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cường, TS. Phan Thanh Hải)
NPH: Văn hóa dân tộc
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Tạp chí Xưa và Nay Nguyễn Hạnh - (Chủ biên)
NPH: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Trần Khánh Chương
NPH: Mỹ Thuật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Đặng Thị Bích Ngân (chủ biên)
NPH: Mỹ Thuật
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: Nguyễn Đình Tư
NPH: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Năm phát hành:
Xem sách
Sách trưng bày
Tác giả: PGS.TS. Vũ Như Khôi (Chủ biên)
NPH: Công an nhân dân
Năm phát hành:
Xem sách
Trang 1 2 3 4 5
back to top